GERRIKABEITIAREN WEB GUNEAREN ERABILERA BALDINTZAK.
Web gunehauerabiltzekoondokobaldintzakonartubehardira. Irakuritzazuarretaz, mesedez. Web gunehonetansartzean eta beronenedukiakerabiltzeanbaldintzahoriekirakurri eta, argi eta garbi, onartudituzulaulertzen da.

Batzuetan, gertaliteke web gunehonetakoeremuedozerbitzuren baten edukiakerabiltzekobaldintzabereziakonartubeharizatea. Irakuritzazuarretazbaldintzahoriek. Zerbitzuhoriekerabiltzeakdagozkionbaldintzabereziakonartzendituzulaesannahi du.

1.- Erabilerabaldintzak

1.1 Web gunehonek GERRIKABEITIAK informaziohelburuekin –eta horiekinbakarrik- prestatutakomaterialakdauzka. Erabiltzaileakkontuanhartubehar du gertalitekeela material hauekaztergaieiburuzkolege eta jurisprudentziarikberrienaezislatzea. Halaber, materialekaldaketak, garapenakedoeguneratzeakedukiditzaketealdezaurretikjakinarazigabe.

1.2 Web gunehonetakomaterialakezinjodaitezkelegeedobestelakoaholkularitzarenordezkotzat. Material horiekerabiltzeakez du sortunahi eta ezdakarberekinabokatu-bezeroharremanik, eztabesteinolakokonfiantzazkoharremanikedoharremanprofesionalikGERRIKABEITIAren eta web gunehaudarabilenarenartean. Horregatik, erabiltzaileakez du jardunbehar web gunekoinformazioaoinarritzathartuta, aldezaurretikbeharrezkoaholkularitzaprofesionalerajogabe. Halaber, erabiltzaileakezdioGERRIKABEITIAriinolakoinformaziokonfidentzialikbidalibehargureabokatuetakobatekinkontsultatubainolehen eta abokatuhorrekedohoriekinformaziohoribidaltzekobaimenaemanaurretik.

1.3 Gertaliteke web gunehonetakoestekekhirugarrenbatzuekkudeatutako web gune eta orrietaraeramateaerabiltzailea, eta GERRIKABEITIAkinolakokontrolikezizateahoriengainean. GERRIKABEITIAkezdituinola ere bere gain hartzen web gune eta orrihorienedukiak eta egoera, eta horietaragure web gunearenbitarteziritsiizanak ere ezdakarberekinGERRIKABEITIAkhorienedukiakgomendatzendituenikezontzatjotzendituenik ere.

2.- Erantzukizunmugatua

2.1 Web gunehaudarabilenakberekontu eta arriskupeandarabil. GERRIKABEITIAk, berekideek, laguntzaileek, enplegatuek eta ordezkariekezdituzteberegainhartzen web gunehonek izan litzakeenakatsak eta ezesanakedoharenbitartezeskuragarriegonlitezkeenbesteedukibatzuk. GERRIKABEITIA, berekideak, laguntzaileak, enplegatuak eta ordezkariakezinizangodiraerantzuletzatjo web gunehonenerabileratikondorioztalitekeenedozeinkalterengatik, eztabertanemandakoinformazioaoinarritzathartutaburututakoegintzengatik ere.

2.2GERRIKABEITIAkez du bermatzen web gunehaudarabilenaren sistema informatikoan, agirielektronikoetanedofitxategietankalteakedoaldaketakeraginditzakeenbirusik eta bestelakoelementukaltegarririkezdagoenik. Horrenbestez, GERRIKABEITIAkez du beregainerantzukizunikhartukoerabiltzaileari eta hirugarrenbatzueihalakoelementuekeragindakokalte eta galerengatik.

3.- Jabetzaintelektualareneskubideak

© 2006 GERRIKABEITIA. Eskubideguztiakerreserbatuta.
3.1Halaberdebekaturikdago web orrihau eta bertarabildutakozerbitzuakfuntzionarazteko, erabiltzekoedobertarasartzekobeharrezkoakdirenordenagailuprogramakedozeinmodutaradeskonpilatzea, desmihiztatzea, azpilizentziatzeaedotransmititzea, itzultzeaedohorietatikeratorritakolanakegitea, baita programa horiekedoberenzatiakaurrekoparagrafoanagertubezalaustiatzea ere. Web guneadarabilenakezinizangodituinola ere web guneaninstalatutadauden babes gailuedosegurtasunsistemakezabatu, aldarazi, saihestuedomanipulatu.

4.- Datuenbabesa

4.1GERRIKABEITIAkkonfidentzialtasunikhandienarekintratatuko du on line egindakokontsultenbitartezedoigorritakocurriculuminprimakienbitartezjasotzendueninformazioa. On line egindakokontsultetan, informaziohoriegindakogaldereierantzutekobainoez da erabiliko, eta igorritakocurriculuminprimakietan, hautagaiakaukeratzekoprozesuaburutzekobakarrik. Jasotakoinformazioaez da besteezertarako ere erabiliko.

4.2GERRIKABEITIAkezdarabilcookierik web gunekoerabiltzaileendaturikeskuratzeko. Hala ere, eskubidea du cookieakerabiltzeariburuzkoirizpideaaldatzeko.

4.3Aurrekoparagrafoetanaurreikusitakomoduanjasotakodatueidagokienez, erabiltzailealegeakaitortutakoeskubideezbaliatuahalizango da eta, partikularki, datuakeskuratu, zuzendu, ezabatzeko eta haienerabilerarenaurkaagertzekoeskubidea du, hala badagokio, bai eta beredatuaklagatzekobaimenabaliogabetzekoeskubidea ere. Eskubidehoriezbaliatzeko, erabiltzaileakedo, izatekotan, harenordezkariakidatzizkoeskabidesinatuazuzendubeharko du helbidehonetara: GERRIKABEITIA -C/ Ledesma, 6 – 6º – 48001 Bilbao – Bizkaia – Espainia.
Eskabideakhonakodatuhauekjasokoditu: erabiltzailearenizen-deiturak, helbideajakinarazpenakhelarazteko, NortasunAgiriarenedo pasaportearen fotokopia, eta erabilitakoeskubidearenedukizehatza.

4.4GERRIKABEITIAkjasotakodatupertsonalakgordekoditu eta beharrezkoneurriakhartukodituhoriekezbestelakotuedogaltzeko, eta erabiltzailearieskatuzaizkionhelburuezbestelakoetarakoerabilditzaketenbestebatzukhaietazbaliatzeaedohaietarakosarbideaizateagalarazteko. Betebeharhauekbetekodituaplikatubeharrekolegeeijarraituz.